تگ های هدینگ

تگ های هدینگ چیست؟توضیح استفاده از تگ های هدینگ

  تگ های هدینگ برچسب های سرصفحه HTML که عموماً به عنوان برچسب <h1> ، <h2> ، <h3> ، <h4> ، <h5> و <h6> شناخته می شوند ، درک سریع افراد از و موتورهای جستجو را آسان می کند.این که یک صفحه در مورد چیست.علاوه بر این ، آنها همچنین می توانند به طور غیرمستقیم…